Prechod na navigáciu Hlavné menu
Spojená škola Poprad, Letná
Základná škola
O škole
Materská škola
O materskej škole
Školský klub
O klube
Základná umelecká škola
Aktuálne

Výtvarný odbor

Formy štúdia vo výtvarnom odbore našej ZUŠ

prípravné štúdium
2 vyučovacie hodiny týždenne (od 6 rokov veku dieťaťa)

1. stupeň základného štúdia
1. – 8. ročník: 3 vyučovacie hodiny týždenne (7 – 15 rokov)

2. stupeň základného štúdia
1. – 4. ročník: 3 vyučovacie hodiny týždenne (15 – 19 rokov)

 

Zámerom nášho výtvarného odboru je v prvom rade zachovať deťom chuť výtvarne komunikovať a súčasne ich nenásilne priviesť k vnímaniu a chápaniu výtvarných pravidiel a umeleckých diel. Snažíme sa vytvárať priestor pre otvorené vnímanie kultúrneho dedičstva a zapojiť deti do kultúrneho života nie len v jeho pasívnej ale predovšetkým aktívnej forme.

• • • • •


 

Zástupkyňa riaditeľa pre výtvarný, tanečný a lit.-dramatický odbor

PaedDr. Mariana Sabaková

 

 

  vzdelanie
  2007 rigorózna skúška v študijnom odbore
  učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
  - výtvarná výchova
  udelenie akademického titulu PaedDr.
  2005 – 2007 Prešovská univerzita v Prešove,   
Fakulta humanitných a prírodných vied, KVVU
  1996 – 2001 Prešovská univerzita v Prešove,   
Fakulta humanitných a prírodných vied, KVVU
1992 – 1996 Stredná priemyselná škola textilná Ružomberok, odbor textilné výtvarníctvo,
2003 – 2010 Katolícka univerzita v Ružomberku Filozofická fakulta, katedra histórie, dejepis, rozšírenie pedagogickej spôsobilosti

pedagogická prax
2011 – Spojená škola, Letná, Poprad
2011 – 2012 Tatranská galéria v Poprade, galerijný pedagóg
2001 – 2011 Stredná odborná škola drevárska Liptovský Hrádok

Keď som po prvý krát sekala sochu z dreva, videla som kus dreva a mala pred sebou návrhy, nevedela som ich prekryť, realizovať. Avšak skvelý pedagóg, rezbár, mi poradil, že nech sa nesnažím vtlačiť návrh do dreva, ale skúmať drevo ...tak som začala objavovať tajomstvá ukryté v dreve... Vo svojej pedagogickej praxi postupujem podobne. Každé dieťa je jedinečné, akoby ukryté v dreve.
Výtvarná tvorba je špecifický proces, ktorý v človeku vyvoláva rôzne emócie, je výpoveďou, rozhovorom. Správnymi metódami, motiváciou, rozhovormi, zážitkami objavujeme so žiakmi most medzi témou a výtvarnými technikami. Postupne spoznávame svet farieb, grafiky výrazových možností obyčajnej ceruzky, hliny či inej hmoty, a ich možností... 


 

Mgr. Ľubica Ftoreková

vzdelanie
1995 – 2002 » FF UK Bratislava, odbor Veda o výtvarnom umení
1982 – 1985 » SUPŠ Košice, propagačné výtvarníctvo
pedagogická prax:
2006 – 2008 » SZUŠ Poprad
od 2008 ZUŠ Spojená škola Letná, Poprad
Žije a pracuje v Poprade.
Vlastnú tvorbu zameriava prevažne na oblasť umeleckého remesla - bytové a odevné doplnky realizované technikou: patchwork, quilt, háčkovaná a pletená čipka, batikovanie, tkanie, vyšívanie. Popri výučbe žiakov vo výtvarnom odbore ZUŠ realizuje aj prednášky pre Univerzitu tretieho veku v spolupráci s Odborom školstva MsÚ v Poprade.

„Pri výučbe uprednostňujem individuálny prístup, vychádzajúci z rešpektu k osobnosti každého žiaka a k jeho originálnemu spôsobu nazerania na okolitý svet. Zážitkovou formou chcem sprostredkovať žiakom pohľady do dejín výtvarného umenia a kultúry a s využitím experimentálnych výtvarných postupov a techník ich naučiť spoznať výtvarný jazyk, smerujúci k rozvoju ich vlastného výtvarného myslenia.
V súlade s celoškolským programom ZUŠ osvojovania si základných životných zručností chcem naučiť žiakov uplatňovať následovné sociálne zručností: aktívne počúvanie, spolupráca – úcta; aktivita, kreativita – zvedavosť; originalita, nápaditosť – sebadôvera; čistota práce, zručnosť - trpezlivosť; samostatná práca, sústredenosť- organizácia; najlepší osobný výkon – snaha.”

gsm:    0908 067 679
e-mail:    lftorekova@pobox.sk
www.kamrlik.sk

   


 


 

Mgr. Michaela Gajanová

vzdelanie:
2009 - 2014
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica
Odbor/špecializácia: Učiteľstvo predmetov výtvarné umenie a etická výchova
2005 - 2009
Združená stredná umelecká škola, Kežmarok
Odbor/špecializácia: Propagačné výtvarníctvo, výstavníctvo
pedagogická prax:
• 2013- Základná škola Pieninská v Banskej Bystrici
• 2013- Základná škola SNP v Banskej Bystrici
• 2014- Základná škola Radvanská v Banskej Bystrici
• 2014- Základná umelecká škola Letná v Poprade

 

 

Venujem sa viacerým umeleckým štýlom od kresby (portréty, krajina), maľby (krajinomaľba, abstraktná maľba) cez koláže, úžitkové práce a najnovšie výrobe náramkov.
V detských obrázkoch nachádzame dôležité hodnoty, kvôli ktorým nemôžeme dieťaťu uprieť meno Umelec. Kresba je veľké čaro a mágia. Je kúzlom a je tajomstvom. Je tiež rečou, ktorou vedia komunikovať takmer všetky deti. Kresba sa tiež, najmä v trošku staršom veku, stáva dokumentom sveta, v ktorom dieťa žije. Malý kresliar nám otvára svoju dušu, smieme poznať jeho túžby a sny. Dieťa má oči a vidí, má uši a počuje, má ruky a cíti, preto všetko prežíva s obrovskou intenzívnosťou.
Umelecká tvorivosť je záležitosť celej osobnosti. Je zlúčením nadania a tvrdej práce. Pre dieťa je tvorba hrou, ak mu ju dospelí nevezmú, je experimentom. Tvorba dáva dieťaťu možnosť naučiť sa pracovať v skupine, ale aj samostatne nachádzať riešenia. Preto aj mojím cieľom je dať dieťaťu príležitosť, aby sa realizovalo a to, po všetkých stránkach osobnosti. Aby aj obyčajné veci pre nich znamenali neobyčajné, a s využitím výtvarných postupov a techník naučiť ich spoznávať výtvarný jazyk a zároveň smerovať k rozvoju ich vlastného výtvarného myslenia.

 


 

Mgr. Janka Kalixová

vzdelanie
2003 – 2007 Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, pedagogická fakulta, učiteľstvo výtvarnej výchovy
1981 – 1985 Stredná umelecko-priemyselná škola, Košice, propagačné výtvarníctvo

 

 

 


pedagogická prax
1996 – 1998 ZUŠ Svit
2003
2004 ZUŠ Poprad
2005
2006 Tatranská galéria Poprad
1999 – 2008 SZUŠ Poprad
od 2009 Spojená škola

lektorská prax
Fotodielne Orange
Po stopách Gaudího, Barcelona 2005
Hry s umením – TG, Poprad

Venujem sa vlastnej výtvarnej tvorbe, realizovanej technikou dokreslovanej koláže a olejomaľbou.

výstavy
Moji vládcovia – Cukráreň Domenico Poprad
Rozhovory na nádvorí – Cukráreň Domenco
Poprad
Kultúrne Centrum, Poprad (spolu s Inou Dunajovou a Ivanou Šebestovou)
In textil – Knižnica, Spišská Sobota (spolu s I. Dunajovou, H. Holáňovou, A. Kopinskou)
Mestsky Osrodek kultury – Novy Targ, Poľsko

ja a moji žiaci
Pred pár rokmi som sa zúčastnila ako lektorka jedného prázdninového workshopu. A ako to už na takých tvorivých stretnutiach býva, všetci si tam navzájom tykajú. Medzi účastníkmi boli aj moji žiaci, keď sme sa po prázdninách stretli v škole, chvíľku nevedeli ako ma majú oslovovať. Dohodli sme sa na tykaní, veď keď to fungovalo cez prázdniny, tak to môže fungovať aj v škole. Vyskúšali sme to a  naozaj to funguje.
Tykanie je pre mňa akýmsi symbolom kamarátstva, priblíženia sa k sebe, symbolom neformálnosti, a taká je aj atmosféra na našich hodinách - kamarátska, neformálna, tvorivá a podotýkam, že nie len symbolicky.:-)


  

 


 

Vedúca výtvarného odboru

Mgr. Jana Majerčákovávzdelanie
1993 – 1998 »
Univerzita Mateja Bela B
anská Bystrica
Fakulta humanitných vied
špecializácia výtvarná výchova – filozofia
1988 – 1992
»
Gymnázium  P. O. Hviezdoslava  Kežmarok

 

ja a moji žiaci
• od roku 2001 vyučujem výtvarnú tvorbu deti Tatranskej alternatívnej školy, neskôr pod hlavičkou SZUŠ, a teraz Spojenej školy
mojim  cieľom je prebúdzať u detí záujem o svet, prekonávať povrchnosť a myšlienkovú ľahostajnosť
učím deti kreatívne  rozmýšľať, objavovať súvislosti medzi námetom, zážitkom a jeho stvárnením
rada vyučujem prostredníctvom riešenia výtvarných problémov, prípadne s deťmi tvoríme dlhodobejšie výtvarné projekty

integrované tematické vyučovanie
súčasťou vyučovania je zavádzanie celoživotných pravidiel a zručností
(aktívne počúvanie, trpezlivosť, úcta, sebadôvera, snaha, zvedavosť...)
 

Audiovizuálna a multimediálna tvorba

Mgr. Michal Fric


vzdelanie
2004 – 2008  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave                           odbor maľba ateliér prof. Ivana Csudaia
           2007  University of Plymouth, Plymouth GB
1999 – 2004  Fakulta humanitných a prírodných vied
                    v Prešove odbor výtvarná výchova 5-12
1995 – 1999  Stredá priemyselná škola v Poprade


Svet nových médií je fascinujúci v tom že funguje ako zásobník významov z minulosti, ktorým priraďujeme nové vízie a súčastné fenomény.
Spolupôsobenie zvuku – obrazu – pohybu – času – procesu – priestoru... ...umenie používajúce nové technológie nám, no v tomto prípade hlavne deťom, dáva možnosť realizovať svoje nápady, názory, postoje, videnie a reflektovať všetko, čo sa okolo nich deje.
Prostredie nových médií by malo ponúknuť interdisciplinárne prieniky, charakteristické pre súčastnú dobu a podporiť ich záujem o možnosť spracovania informácií novým spôsobom. Deti si vyskúšajú prácu s digitálnymi technológiami, ktoré spoznajú nie len ako niečo, čo produkuje obrázky, zvuky, ale aj ako tvorivý nástroj, schopný zaznamenávať a uchovávať ich pocity a udalosti v čase a priestore. Zároveň očakávam, že nové polohy v tvorbe budú klásť nové otázky, na ktoré sa budeme spolu snažiť nájsť odpovede.

• • • • •

 

 

Počítačová grafika

Svetlana Justinianová

vzdelanie
2002 –
2005 Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1982
– 1986 Stredná umeleckopriemyselná škola Košice
odbor úžitková grafika
1974
1982 Základná umelecká škola v Kežmarku


 

 
Na začiatku bola myšlienka dať „deťom školopvinným" priestor a možnosti spoznať čaro počítača trochu inak, než prostredníctvom bezduchých strieľačiek a naháňačiek počítačových hier. Keď sa to tak vezme zámerom je rovnako akési hranie sa, ibaže s trochu vznešenejším nádychom.
Cieľom vyučovania v triede počítačovej grafiky našej základnej umeleckej školy je priblížiť deťom, ktoré už majú prvé skúsenosti a zážitky s počítačom za sebou, ako sa dá s počítačom vážne pracovať, ale tiež ako táto profesionálna práca môže byť napriek dodržiavaniu pravidiel nakoniec predsa len zábavná a kreatívna. Deti (vo veku 8-14) sa oboznamujú so základmi grafickej práce so softvérom používaným v súčasnosti vo všetkých profesionálnych grafických štúdiách - Adobe Photoshop a Adobe lllustrator. Vyskúšajú si základné možnosti využitia týchto aplikácií (voľná kresba, „počítačová geometria", retuše fotomateriálu, montáže).
Osobitnou kapitolou sú pre deti prvé skúsenosti s prídavnými zariadeniami; veľkú zábavu nám poskytujú najmä skener a digitálny fotoaparát, prostredníctvom ktorých vypláva na povrch kreativita detí a predovšetkým veľmi potrebný zmysel pre humor. Ten je v tomto prípade korením, ktoré dodáva správnu vôňu práci, tak často mylne považovanej za doménu tých „technicky orientovaných". Počítač je pritom len skvelou pomôckou na rozvinutie už existujúceho výtvarného cítenia a talentu. Pre zvládnutie grafických aplikácií nemá technická zručnosť prednosť pred výtvarným talentom.

Ja a moji žiaci


 

webygroup

2 percentá na dobrú vec

Naša škola na FB

MŠ Letná na FB

dnes je: 22.1.2017

meniny má: Zora

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1358657

Úvodná stránka